Maturitní zkoušky 2018/2019

Model maturitní zkoušky pro rok 2019

Maturitní zkouška ve školním roce 2018/2019 se skládá ze dvou částí – společné (státní) a profilové (školní). Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou těchto částí.

 SPOLEČNÁ ČÁST

 PROFILOVÁ ČÁST

 2 povinné zkoušky

 1. český jazyk a literatura

 2. cizí jazyk nebo matematika

 3 povinné zkoušky

 max. 2 nepovinné zkoušky

 - z nabídky:

 cizí jazyk (anglický, německý, ruský, francouzský, španělský)

matematika

 max. 2 nepovinné zkoušky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Společná část maturitní zkoušky

Povinné i nepovinné zkoušky jsou koncipovány v souladu s katalogy požadavků platnými pro školní rok 2018/2019. Cizí jazyk u povinných i nepovinných zkoušek nabízí tyto jazyky: anglický, německý, španělský, francouzský a ruský. Při výběru cizího jazyka nehraje roli jeho hodinová dotace při studiu ani to, zda žák studoval daný jazyk jako první nebo druhý. Žák si může dokonce zvolit takový cizí jazyk, který se během studia na své škole neučil. Jedinou podmínkou je, že se tento jazyk na dané škole vyučuje. Pokud žák neuspěje u komplexní zkoušky z českého jazyka a literatury nebo cizího jazyka, opakuje jen tu dílčí zkoušku/y, u které neuspěl. Není tedy nutné opakovat celou komplexní zkoušku.


Maturitní zkouška 2019 - jarní termín SPOLEČNÁ (STÁTNÍ) ČÁST

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s § 2 odst. 3 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, určuje konkrétní termíny konání didaktických testů a písemných prací společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období roku 2019 na tyto dny: 10. dubna 2019 (písemná práce z českého jazyka a literatury), 11. dubna 2019 (písemná práce z cizího jazyka) a na pracovní dny v období od 2. května 2019 do 15. května 2019.

Informace o zkoušce MATEMATIKA+:

Od 2. do 15. ledna 2019 probíhá na výsledkovém portálu žáka (vpz.cermat.cz) přihlašování k nepovinné výběrové zkoušce z matematiky, zkoušce Matematika+. Účel a cíle zkoušky Matematika+ Hlavním účelem této nepovinné výběrové zkoušky je zvýšení celkové úrovně matematické gramotnosti žáků středních škol. Primárním cílem bylo připravit kvalitní výběrovou zkoušku ze středoškolského učiva matematiky, která bude schopna ověřit takové dovednosti a vědomosti žáků, jež jsou důležitým předpokladem pro úspěšné zvládnutí studia na vysokých školách technického, ekonomického, matematického a přírodovědného zaměření a následně také pro kvalitní výkon vybraných profesí. Komu je Matematika+ určena a jak se lze přihlásit? Zkoušku Matematika+ mohou dobrovolně konat žáci posledních ročníků středního vzdělávání v oborech ukončených maturitní zkouškou. Termín konání Nepovinná zkouška Matematika+ 2019 se bude konat v rámci jednotného zkušebního schématu jarního zkušebního období maturitní zkoušky 2019. Tematické okruhy k přípravě na zkoušku Matematika+ lze nalézt v katalogu požadavků na www.novamaturita.cz. K dispozici jsou i ilustrační testy.

Seznam fakult vysokých škol: Seznam VŠ akceptujících výběrovou zkoušku Matematika+ v rámci přijímacího řízení, stipendijních programů, či jiným způsobem. Seznam bude pravidelně aktualizován dle dostupných informací.

PROFILOVÁ (ŠKOLNÍ) ČÁST

Ředitel školy stanovil obsah profilové části, okruhy k profilovým zkouškám naleznete v sekci Ke stažení.

Náhrada maturitní zkoušky z cizího jazyka

V souladu s článkem II bodem 2 vyhlášky č. 214/2015 Sb. je možno nahradit jednu povinnou a jednu nepovinnou zkoušku z cizího jazyka v profilové části maturitní zkoušky standardizovanou zkouškou dokládající jazykové znalosti žáka na úrovni B1 nebo vyšší podle Společného evropského referenčního rámce (SERR) pro jazyky. Pro jarní a podzimní zkušební období kalendářního roku 2019 určuji jako možnou náhradu výše zmíněných zkoušek standardizované zkoušky, které jsou uvedeny v příloze jazykové zkoušky. Žák musí podat písemnou žádost řediteli školy do 31. března pro jarní zkušební období a do 30. června pro podzimní zkušební období. Součástí žádosti je ověřená kopie dokladu o úspěšném vykonání některé z výše uvedených standardizovaných zkoušek. Na maturitním vysvědčení bude mít žák jako stupeň prospěchu uvedeno „nahrazeno" a zkouška nebude součástí celkového hodnocení.

Novinky v konání maturitní zkoušky 2019     
Vyhláškou  č. 232/2018 Sb. byla novelizována s účinností od 1. 11. 2018 vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů. Podle upravených pravidel konají maturitní zkoušku žáci od školního roku  2018/2019.

Nejdůležitější novinky pro MZ 2019

Časový limit pro konání didaktického testu z českého jazyka a literatury byl prodloužen o 15 minut, nově tak na jeho řešení mají žáci 75 minut.

U písemné práce z českého jazyka a literatury bylo zrušeno rozdělení zkoušky na čas pro výběr zadání a samotné psaní písemné práce. Nově tak žáci rovnou po skončení úvodní administrace dostanou jak testový sešit se zadáním zkoušky, tak záznamový arch pro zápis čistopisu písemné práce. Časový limit pro napsání písemné práce je  110 minut.

Didaktický test z matematiky budou moct žáci, kteří si tento předmět vyberou jako povinně volitelnou zkoušku ve společné části, řešit až 120 minut (místo původních 105 minut). Navíc se žákům, kteří požádali o úpravu podmínek MZ z důvodu předchozí studia v zahraniční škole (min. 4 z předcházejících 8 let), tato doba prodlužuje o dalších 10 minut a mohou při zkoušce využít překladový slovník.

Vyhláška  dále stanovuje nové kategorie a skupiny žáků s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky (tzv. žáků s PUP MZ). Jedná se o kategorie a skupiny SP-2-N, SP-2-N-A a SPUO-2-N.  Tyto nové skupiny PUP se od skupin bez „N“ liší v tom, že žáci nepracují s upravenou zkušební dokumentací a nemají nárok na alternativní zápis odpovědí.

Další informace k maturitním zkouškám budeme zveřejňovat v průběhu školního roku.