Střední roku

Maturitní zkoušky 2019/2020

Veškeré aktuální informace o MZ naleznete na stránkách Cermatu (odkaz vpravo)

Model maturitní zkoušky pro rok 2020

Maturitní zkouška ve školním roce 2019/2020 se skládá ze dvou částí – společné (státní) a profilové (školní). Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou těchto částí.

 SPOLEČNÁ ČÁST

 PROFILOVÁ ČÁST

 2 povinné zkoušky

 1. český jazyk a literatura

 2. cizí jazyk nebo matematika

 3 povinné zkoušky

 max. 2 nepovinné zkoušky

 - z nabídky:

 cizí jazyk (anglický, německý, ruský, francouzský, španělský)

matematika

 max. 2 nepovinné zkoušky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Společná část maturitní zkoušky

Povinné i nepovinné zkoušky jsou koncipovány v souladu s katalogy požadavků platnými pro školní rok 2019/2020. Cizí jazyk u povinných i nepovinných zkoušek nabízí tyto jazyky: anglický, německý, španělský, francouzský a ruský. Při výběru cizího jazyka nehraje roli jeho hodinová dotace při studiu ani to, zda žák studoval daný jazyk jako první nebo druhý. Žák si může dokonce zvolit takový cizí jazyk, který se během studia na své škole neučil. Jedinou podmínkou je, že se tento jazyk na dané škole vyučuje. Pokud žák neuspěje u komplexní zkoušky z českého jazyka a literatury nebo cizího jazyka, opakuje jen tu dílčí zkoušku/y, u které neuspěl. Není tedy nutné opakovat celou komplexní zkoušku.


Maturitní zkouška 2020 - jarní termín SPOLEČNÁ (STÁTNÍ) ČÁST

V jarním zkušebním období maturitní zkoušky 2020 se budou písemné zkoušky společné části konat ve středu 8. dubna 2020 a čtvrtek 30. dubna 2020 a v pracovních dnech v období od 4. května 2020 do 6. května 2020. Konkrétní termíny jednotlivých zkoušek (tzv. jednotné zkušební schéma) určí Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy do 15. ledna 2020.

Konkrétní termíny konání didaktických testů a písmených prací v podzimním zkušebním období stanoví MŠMT nejpozději do 1. února 2020, konkrétní termíny jednotlivých zkoušek (jednotné zkušební schéma) pak do 15. srpna 2020.

Pokud žák neuspěje u povinné zkoušky společné části (nebo mu nebyla ředitelem školy uznána omluva, příp. byl ze zkoušky vyloučen), může konat opravnou zkoušku, a to nejvýše dvakrát z každé zkoušky. U komplexních zkoušek (český jazyk a literatura, cizí jazyk) platí, že koná pouze tu část zkoušky, v níž neuspěl. Neúspěšné pokusy se počítají za celou komplexní zkoušku, nikoliv za její dílčí části. Neúspěch byť u jedné dílčí části (např. u didaktického testu) tedy znamená vyčerpání jednoho pokusu pro celou komplexní zkoušku.

Neúspěšně vykonané nepovinné zkoušky společné části se neopravují.

Informace o zkoušce MATEMATIKA+:

Od 2. do 15. ledna 2020 probíhá na výsledkovém portálu žáka (vpz.cermat.cz) přihlašování k nepovinné výběrové zkoušce z matematiky, zkoušce Matematika+. Účel a cíle zkoušky Matematika+ Hlavním účelem této nepovinné výběrové zkoušky je zvýšení celkové úrovně matematické gramotnosti žáků středních škol. Primárním cílem bylo připravit kvalitní výběrovou zkoušku ze středoškolského učiva matematiky, která bude schopna ověřit takové dovednosti a vědomosti žáků, jež jsou důležitým předpokladem pro úspěšné zvládnutí studia na vysokých školách technického, ekonomického, matematického a přírodovědného zaměření a následně také pro kvalitní výkon vybraných profesí. Komu je Matematika+ určena a jak se lze přihlásit? Zkoušku Matematika+ mohou dobrovolně konat žáci posledních ročníků středního vzdělávání v oborech ukončených maturitní zkouškou. Termín konání Nepovinná zkouška Matematika+ 2020 se bude konat v rámci jednotného zkušebního schématu jarního zkušebního období maturitní zkoušky 2020. Tematické okruhy k přípravě na zkoušku Matematika+ lze nalézt v katalogu požadavků na www.novamaturita.cz. K dispozici jsou i ilustrační testy.

Seznam fakult vysokých škol: Seznam VŠ akceptujících výběrovou zkoušku Matematika+ v rámci přijímacího řízení, stipendijních programů, či jiným způsobem. Seznam bude pravidelně aktualizován dle dostupných informací.

PROFILOVÁ (ŠKOLNÍ) ČÁST

Ředitel školy stanovil obsah profilové části, okruhy k profilovým zkouškám naleznete v sekci Ke stažení.

Náhrada maturitní zkoušky z cizího jazyka

V souladu s článkem II bodem 2 vyhlášky č. 214/2015 Sb. je možno nahradit jednu povinnou a jednu nepovinnou zkoušku z cizího jazyka v profilové části maturitní zkoušky standardizovanou zkouškou dokládající jazykové znalosti žáka na úrovni B1 nebo vyšší podle Společného evropského referenčního rámce (SERR) pro jazyky. Pro jarní a podzimní zkušební období kalendářního roku 2019 určuji jako možnou náhradu výše zmíněných zkoušek standardizované zkoušky, které jsou uvedeny v příloze jazykové zkoušky. Žák musí podat písemnou žádost řediteli školy do 31. března pro jarní zkušební období a do 30. června pro podzimní zkušební období. Součástí žádosti je ověřená kopie dokladu o úspěšném vykonání některé z výše uvedených standardizovaných zkoušek. Na maturitním vysvědčení bude mít žák jako stupeň prospěchu uvedeno „nahrazeno" a zkouška nebude součástí celkového hodnocení.

Novinky v konání maturitní zkoušky od roku 2019     
Vyhláškou  č. 232/2018 Sb. byla novelizována s účinností od 1. 11. 2018 vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů. Podle upravených pravidel konají maturitní zkoušku žáci od školního roku  2018/2019.

Další informace k maturitním zkouškám budeme zveřejňovat v průběhu školního roku.